Privaatsuspoliitika

Osaühing SIA SIA Ticketpoint kohustub tagama teie isikuandmete kaitse ja privaatsuse kooskõlas järgmisega:
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise nõuded Isikuandmete kaitse üldmäärus);
• muud Läti Vabariigis kehtivad isikuandmete töötlemise ja privaatsuse valdkonnas kehtivad normatiivaktid;
• vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.
Selle privaatsuspoliitikaga annab SIA Ticketpoint, Limited  Company teile teavet oma isikuandmete töötlemise põhimõtete, tüüpide, eesmärkide, suuruste, tingimuste ja tingimuste ning teie õiguste kohta meie isikuandmete töötlemisel.

  1. Mõisted

1.1. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
1.2. Andmesubjekt – tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik (edaspidi – klient).
1.3. Profiilimine – isikuandmete automatiseeritud töötlemine isikuandmete kasutamise vormis füüsilise isikuga seotud teatud isiklike aspektide hindamiseks.
1.4. Juht – piiratud vastutusega ettevõte SIA Ticketpoint (edaspidi ka – “seebimullid”).
1.5. Töötleja – füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel (“seebimullid”).
1.6. Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, asutus või asutus, mis ei ole andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kelle vastutaval töötlejal või volitatud töötlejal on õigus isikuandmeid töödelda.
1.7. Andmesubjekti (kliendi) nõusolek – kliendi vabalt pakutav, konkreetne, tahtlik ja üheselt mõistetav avaldus avalduse või selgelt kinnitava toiminguna, et klient nõustub oma isikuandmete töötlemisega.
1.8. Küpsised – seadmesse salvestatud tekstifailid, mida kasutaja kasutab veebisaidi “seebimullid” kasutatavuse isikupärastamiseks iga konkreetse veebisaidi kasutaja jaoks.

  1. Isikuandmete töötleja ja töötleja

2.1. Isikuandmete töötleja on piiratud vastutusega ettevõte “SIA Ticketpoint”, reg. Ei 40203059861, juriidiline aadress: Mārtiņa iela 20, Ogre, LV-5001.
2.2. Isikuandmete töötlejad on juriidilised isikud, kes töötlevad isikuandmeid “seebimullid” nimel ja vastavalt “seebimullid” juhistele ning kes on võtnud endale kohustuse järgida andmetöötluse valdkonna normatiivaktide nõudeid.

  1. Klientide isikuandmete kategooriad ja töödeldavate andmete tüübid

3.1. “seebimullid” poolt töödeldavate kliendi isikuandmete kategooriad erinevad sõltuvalt sellest, milliseid “seebimullid” teenuseid klient soovib kasutada.
3.2. “seebimullid” poolt töödeldavate klientide isikuandmete kategooriad jagunevad järgmiselt:
3.2.1. kliendi isikuandmete töötlemine “seebimullid” kliendikaartide väljastamiseks ja muud seotud tegevused;
3.2.2. kliendi isikuandmete töötlemine “seebimullid” e-poes registreerimiseks ja muud sellega seotud tegevused;
3.2.3. kliendi isikuandmete töötlemine “seebimullid” uudiste saatmiseks e-posti või SMS-i teel;
3.2.4. kliendi isikuandmete töötlemine turvalisuse eesmärgil;
3.2.5. kliendi isikuandmete töötlemine muudel turunduseesmärkidel (reklaamimeetmed).
3.3. Kliendi kaartide väljaandmise ja sellega seotud turunduspakkumiste pakkumise tagamiseks võib “seebimullid” töödelda järgmisi kliendi isikuandmeid vastavalt tema valitud teabe hulgale: nimi, perekonnanimi või kasutajanimi; sugu; andmed sünnist (sünniaeg, valitud kuu ja aasta); aadress; Mobiiltelefoni number; e-post.
3.4. Kliendi “seebimullid” registreerimiseks e-poes “seebimullid” vastavalt kliendi edastatud teabe hulgale saab töödelda järgmisi kliendi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi või kasutajanimi; sugu; sünniandmed (sünnikuupäev, kuu, aasta); aadress; Mobiiltelefoni number; e-posti aadress.
3.5. “seebimullid” e-poes tehtud tehingute sooritamiseks – kauba kohaletoimetamine – “seebimullid” võib töödelda järgmisi kliendi isikuandmeid sõltuvalt kliendi valitud kauba kättetoimetamise liigist: e-post, nimi, perekonnanimi; aadress; Mobiiltelefoni number.
3.5. “seebimullid” uudiste saatmiseks e-posti või SMS-i teel võib “seebimullid” töödelda järgmisi kliendi isikuandmeid vastavalt kliendi edastatud teabe hulgale ja eesmärgile: e-post, telefoninumber, aadress.
3.6. “seebimullid” töötleb vara kaitse eesmärgil järgmisi kliendi isikuandmeid: videopilt, mis on saadud videokaamera salvestustest poes “seebimullid”.
3.7. “seebimullid” reklaami edendamiseks „“seebimullid”” korraldatud reklaamürituste (esitlused, kaupluse avamise üritused jne) ajal võib “seebimullid” töödelda järgmisi kliendi isikuandmeid: foto.

  1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

4.1. Kliendi isikuandmeid, mis on saadud aadressil “seebimullid”, töödeldakse ainult järgmistel eesmärkidel (eesmärkidel), järgides isikuandmete töötlemist reguleerivate õigusaktide nõudeid ja sõltuvalt kliendi edastatud isikuandmete hulgast. töötlemiseks ja nõusolek.
4.2. “seebimullid” kaudu saadud klientide isikuandmeid töödeldakse järgmistel konkreetsetel eesmärkidel:
4.2.1. nimi, perekonnanimi või kasutajanimi – kliendi tuvastamiseks poes “seebimullid”, pakkudes kliendile võimaluse kasutada kliendi kaarti seda esitamata; samuti kliendi registreerimiseks e-poes “seebimullid.ee” ja juurdepääsu võimaldamiseks e-poodi “seebimullid.ee”;
4.2.2. sünniandmed (sünniaeg, kuu, aasta) – allahindluste määramiseks kliendi sünnipäeva kuul;
4.2.3. aadress – kliendile informatiivsete materjalide ja kutsete postiga saatmiseks, samuti e-poest “seebimullid” tellitud kauba kohaletoimetamiseks, kui kliendi valitud kättetoimetamisviis nõuab kauba kliendile toimetamiseks aadressi;
4.2.4. mobiiltelefoni number – SMS-ide edastamiseks praeguste aktsiapakkumiste ja ürituste kutse kohta; samuti, kui klient on e-poes “seebimullid” kauba tellimuse vormistamisel märkinud telefoninumbri – suhtlemiseks e-poes “seebimullid” tellitud kauba kohaletoimetamise osas;
4.2.5. e-post – “seebimullid” uudiskirja elektrooniliseks saatmiseks; kliendile juurdepääsu pakkumine e-poele “seebimullid”; e-poes “seebimullid” kliendile tellimuse esitamise, tasumise ja kohaletoimetamise teabe edastamiseks vajalik väljavõte, kui klient esitab kauba tellimuse e-poes “seebimullid”;
4.2.6. videopilt – videovalve kaupluse “seebimullid” ruumides, et kaitsta vara “seebimullid”, varguste vältimiseks kaupluses “seebimullid”, avada kaupluses “seebimullid”
toime pandud vargused, tuvastama varguste toimepanijad, samuti tagama isikute eluliste huvide, sealhulgas elu ja tervise kaitse;
4.2.7. foto – “seebimullid”, et reklaamida oma reklaamiüritustel.
4.3. “seebimullid” teatab selle osa punktist 4.2. võib rakendada automatiseeritud viisil, sealhulgas klientide profiilide koostamise teel, konkreetsete klientide jaoks uute, konkreetsete, individuaalsete “seebimullid” pakkumiste esitamiseks, võttes arvesse “seebimullid” poolt saadud ja automaatselt kogutud teavet isikuandmetest, mille teenuseosutaja on andnud kliendi ja varasemate ostude pood “seebimullid”, kui klient on sellega kokku leppinud.

  1. Isikuandmete töötlemise alus ja tähtaeg

5.1. Isikuandmeid võib “seebimullid” töödelda ainult ühel järgmistest põhjustest:
5.1.1 Kliendi nõusolek – kliendi isiklik, vabalt edastatud konkreetne ja tahtlik märge selle kohta, et klient nõustub oma isikuandmete töötlemisega. Iga edastatud isikuandmete tüübi puhul on “seebimullid” märkinud ühe eesmärkidel, milleks klient võib omal valikul anda “seebimullid” nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Esitades isiklikult oma isikuandmeid, kinnitab klient nõusolekut tema isikuandmete töötlemiseks.
Kutse saatmisel “seebimullid” korraldatavatele reklaamiüritustele, kus fotograafia kavandab fotograafiat reklaamida “seebimullid”, peab kutse “seebimullid” sisaldama viidet fotograafiale üritusel. Üritusele saabudes avaldab klient oma aktiivset, teadlikku nõusolekut, et kliendi isikuandmeid – fotot – võidakse töödelda.
5.1.2. Juriidilise kohustuse täitmine – kui see tuleneb õigusaktidest või haldusaktidest või riigiasutuste väljastatud õiguslikest taotlustest, on “seebimullid” õigus töödelda kliendilt saadud andmeid ulatuses, mis on vajalik asjakohaste õigus- või haldusnõuete täitmiseks, või ametiasutuste ametlikele õigustatud taotlustele vastamiseks.
5.1.3. Õigustatud huvide austamine – “seebimullid”il on õigus töödelda klientide isikuandmeid, et tagada oma õigustatud huvide kaitse, eelkõige, kuid mitte ainult, “seebimullid” poe vara kaitse ja turvalisus ning tagada kasutajate kaitse. elulised huvid, sealhulgas elu ja tervis (videovalve), uurimine või kohtumenetlus (“seebimullid” kaupluses kuritegudest teatamine, nõuete esitamine, kohtute vastu kaitsmine jne).
Videovalve korral teavitab “seebimullid” klienti alati selgelt kaupluses teostatud videovalvest, asetades poe sissepääsu juurde spetsiaalse kleebise. Kui klient ei soovi videovalve alale pääseda, saab klient kasutada võimalust sisseoste teha SIA “Ticketpoint” e-poes www.seebimullid.ee.
5.2. “seebimullid” töötleb klientide edastatud isikuandmeid seni, kuni kehtib kliendi nõusolek töötlemiseks või seni, kuni “seebimullid” on vajalik tema õigustatud huvide kaitsmiseks või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks ja kuni isikuandmete töötlemise eesmärgini on saavutatud. Videovalve materjali säilitatakse maksimaalselt neli nädalat. Kui konkreetne videovalve materjal on vajalik varguse toime pannud isiku avastamiseks, uurimiseks, karistamiseks või “seebimullid” õigustatud huvide kaitsmiseks, säilitatakse seda kuni nende eesmärkide saavutamiseni.

  1. Isikuandmete saajad

6.1. “seebimullid” järgib klientide isikuandmete töötlemisel ranget konfidentsiaalsust ja kaitseb kolmandate isikute loata juurdepääsu isikuandmetele, isikuandmete juhusliku kaotamise või hävitamise eest. Erandkorras võib “seebimullid” klientide isikuandmeid edastada ka järgmistele isikutele:
6.1.1. avaliku halduse asutused, õiguskaitseasutused nende asutuste õiguspärasel nõudmisel;
6.1.2. “seebimullid” teenuseid osutanud isikud, näiteks juristid, kui isikuandmete edastamiseks teenuse pakkujatele on seaduslik alus.
6.1.3. Maksete töötlemist tagab makseplatvorm makecommerce.lv, seetõttu edastab meie ettevõte maksete sooritamiseks vajalikud isikuandmed platvormi omanikule Maksekeskus AS.

  1. “seebimullid” küpsiseeskirjad

7.1. “seebimullid” veebisait kasutab küpsiseid, mis salvestavad teavet veebisaidi kasutaja tegevuse kohta, näiteks kasutaja kasutatav IP-aadress, domeeninimi, veebibrauser ja kasutatava operatsioonisüsteemi tüüp, veebisaidi külastuse kestus ja otsitav teave veebisaidil.
7.2. “seebimullid” kasutab küpsiseid ainult veebisaidi kasutajate selgesõnalisel nõusolekul nende kasutamiseks. See tingimus ei kehti nende küpsiste kohta, mis on vajalikud veebisaidi “seebimullid” tõrgeteta toimimiseks, kuid mis ei hoia pikka aega teavet kasutaja sooritatud tegevuste kohta veebisaidil “seebimullid”.

  1. Kliendi õigused seoses isikuandmete töötlemisega “seebimullid” poolt

8.1. Kliendil on õigus valida, millises ulatuses ja milliseid andmeid “seebimullid” esitada, samuti tühistada nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks täielikult või osaliselt, paludes ““seebimullid”il” lõpetada kogu või osaline töötlemine kliendi andmetest. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta kliendi isikuandmete töötlemise seaduslikkust enne taganemist.
8.2. Kui otsustate mitte esitada isikuandmeid osaliselt või võtate nõusoleku täielikult või osaliselt tagasi (seoses konkreetsete esitatud andmetega), ei saa “seebimullid” pakkuda kliendile teenuseid, mille jaoks on vaja asjakohaseid isikuandmeid.
8.3. Arvestades, et “seebimullid” on vaja üheselt tuvastada klient, kes täielikult või osaliselt tühistab nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, võib klient keeldumise saata aadressile “seebimullid” järgmistel viisidel:
8.3.1. Kui kliendile on antud kliendikaart – saates “seebimullid” müügipunktis väljastatud kliendiküsimustikus kliendi poolt määratud e-kirjast viite e-kirjale „“seebimullid”“ e-postile info@seebimullid.ee kliendikaart või täpsustatud poes “seebimullid” e- registreerimisel. Sellisel juhul peab klient tühistamise e-kirjas märkima nime, perekonnanime või kasutajanime (kui klient on selleks otsustanud) ja kliendi kaardi numbri (kui kliendile on selline kaart antud), samuti nõusoleku tühistamise ulatus.
8.3.2. Saates turvalise elektroonilise allkirjaga allkirjaga e-posti aadressile “seebimullid” viite info@seebimullid.ee, märkides ära kliendi nime, perekonnanime või kasutajanime (kui klient on selle valinud) ja kliendi kaardi numbri (kui klient on kliendikaart), samuti summa, milles nõusolek tühistatakse.
8.3.3. Saates taganemisavalduse posti teel “seebimullid” juriidilisele aadressile: Ogre, Mārtiņa iela 20, LV-5001, märkides ära kliendi nime, perekonnanime või kasutajanime (kui klient on selle valinud) ja kliendikaardi numbri (kui klient on on antud kliendikaart), samuti summa, milles nõusolek tühistatakse. Samuti saab klient esitada käsitsi kirjutatud nõusoleku tagasivõtmise kaupluses “seebimullid”.
8.4. Kliendil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise kohta “seebimullid” poolt, samuti nõuda, et “seebimullid” sooritaks teatud toiminguid seoses kliendi isikuandmetega, saates taotluse “seebimullid” ühes punktides 8.3.1. – 8.3.3. punkt. Kliendil on õigus taotleda “seebimullid”:
8.4.1. väljastada isikuandmeid kliendi kohta, kelle käsutuses on “seebimullid”;
8.4.2. parandada, kustutada või täiendada isikuandmeid vastavalt kliendi juhistele, põhjendades tema soovi;
8.4.3. piirata (ajutiselt peatada) teatud tüüpi või kõigi kliendi andmete töötlemist;
8.4.4. peatada kliendiandmete automatiseeritud töötlemine (kliendi automatiseeritud individuaalne otsustamine), sealhulgas profileerimine;
8.4.5. edastada isikuandmeid teisele vastutavale töötlejale – ulatuses ja kujul, milles andmeid hoiab “seebimullid”.
8.5 Kliendil on õigus saada saidilt “seebimullid” teavet isikuandmete edastamise faktide kohta kolmandatele isikutele ning isikutele (füüsilistele või juriidilistele isikutele) ja / või riigiasutustele, kellele “seebimullid” on edastanud isikuandmetega seotud teavet konkreetse kliendi andmed, välja arvatud juhul, kui sellist teavet on esitatud operatiivtegevuse subjekti või mõne muu pädeva asutuse taotluse alusel kriminaalmenetluse raames või muudel juhtudel, kui seadus keelab otseselt asjakohase teabe avaldamise.
8.7. Kui lahkarvamused isikuandmete töötlemise osas on “seebimullid” poolt, on kliendil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele – Riiklikule Andmete Inspektsioonile.

  1. Privaatsuspoliitika muudatused

9.1. “seebimullid” võib oma privaatsuspoliitikat igal ajal ja oma äranägemise järgi muuta, kui sellised muudatused vastavad isikuandmete kaitse seaduste ja määruste nõuetele. Muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist veebisaidil “seebimullid”. Teie kohustus on seda privaatsuspoliitikat korrapäraselt läbi vaadata, veendumaks, et olete muudatustest teadlik.

 

WeCreativez WhatsApp Support
Meie meeskond on siin abiks.
Vajad abi?